Benaming, maatschappelijke zetel en doel

1. Benaming

BVPV: Belgische Vereniging voor Pneumologie Verpleegkundigen
SBIP: Société Belge des Infirmiers Pneumologie.
Website BVPV-SBIP: www.bvpv-sbip.be

De zetel van de vereniging is gevestigd op het adres van de Belgische Vereniging voor Pneumologie (BVP) en de vereniging volgt de statuten van de BVP.

2. Secretariaat:

Agnes Tommeleyn
Eendrachtstraat 56
1050 Brussel
Tel. 016/89.31.91
Fax 02/511.46.14
E-mail : info@bvp-sbp.org
Website BVP: www.bvp-sbp.org
3. Het doel:

 • Organiseren van permanente vorming in functie van de opleidingsbehoeften van pneumologie-verpleegkundigen.
 • Informatie-uitwisseling bewerkstelligen tussen de pneumologie-verpleegkundigen en uniformiteit nastreven samen met de artsen.
 • Optimaliseren van de communicatie en de relaties tussen alle ‘gezondheidswerkers’ in de pneumologie-afdelingen.
 • Stimuleren van verplegingswetenschappelijk onderzoek.
 • Uitbouwen en onderhouden van contacten met nationale en internationale verpleegkundige verenigingen.
 • Promoten van kwaliteitsnormen voor de verpleegkunde en de behartiging van de beroepsbelangen van de leden.

De vereniging mag alle handelingen treffen die direct of indirect met de verwezenlijking van het doel te maken hebben, steeds in overleg met de Raad van Bestuur van de BVP.

4. Het principe is dat de vereniging niet gebonden is aan welke ideologie ook. Een volledig pluralistische vereniging zal worden nagestreefd.

5. Het kenteken van de vereniging wordt omschreven in het huishoudelijk reglement van de vereniging.

Huishoudelijk reglement BVPV/SBIP

Leden
6. De vereniging bestaat uit effectieve leden: dit zijn leden van de algemene vergadering, welke instaan voor het besturen van de vereniging.

7. De kandidaten voor effectief lid moeten als respiratoire verpleegkundige werkzaam zijn of gewerkt hebben. Zijn effectieve leden: de leden van de algemene vergadering en de kandidaten die later op een buitengewone algemene vergadering zullen aangesteld worden op voorstel van de algemene vergadering. De aanstelling gebeurt bij stemming van minstens twee derde van de aanwezige leden op de vergadering. Alle effectieve leden mogen te allen tijde, in de juiste context, hun mandaat gebruiken.

8. Een huishoudelijk reglement zal door de algemene vergadering vastgelegd worden en voorgelegd worden aan de buitengewone algemene vergadering.

9. De toegetreden leden verbinden zich ertoe jaarlijks lidgeld te betalen. Het lidgeld wordt vastgesteld op een minimumbedrag van 10 €.

10. De hoedanigheid van effectief lid vervalt: door ontslag, bij aangetekend schrijven aan drager, door uitsluiting.

Beheer

11. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van minimum drie leden die lid zijn van de vereniging.

12. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur.

13. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met een gewone meerderheid ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit.

14. Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door vrijwillig ontslag, door overlijden of ingeval van effectieve onbekwaamheid.
De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij gewone meerderheid van het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. Het moet echter uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda van de algemene vergadering. Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekendmaken aan de raad van bestuur. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald. In dit geval moet de raad van bestuur binnen de twee maanden de algemene vergadering bijeenroepen, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien en hem daarvan ook schriftelijk in kennis zal stellen.

15. De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Alles gebeurt met toestemming van de raad van bestuur van de BVP.

16. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders. De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. Indien deze belet of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door iemand van het dagelijks bestuur, de ondervoorzitter, de secretaris of de penningmeester.

17. Van elke vergadering worden verslagen gemaakt.

18. De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt.

Algemene Vergadering

19. De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of door iemand van het dagelijks bestuur, in hiërarchische volgorde: de ondervoorzitter, de secretaris of de penningmeester. Een lid kan zich echter door een ander lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen.

20. De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:

 • het wijzigen van de statuten;
 • de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
 • de goedkeuring van de begroting en van de rekening;
 • de vrijwillige ontbinding van de vereniging;
 • de benoeming en de uitsluiting van een lid van de vereniging;
 • verkiezing van de raad van bestuur; voorzitter, ondervoorzitters, secretaris en penningmeester;
 • alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.

21. De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door de raad van bestuur of door de voorzitter telkens als het doel van de vereniging dit vereist. Zij moet minimum eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en voor de begroting van het komend jaar.

22. In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of diegene die op dat ogenblik de vergadering voorzit.

23. De voorzitter wordt om de 2 jaar herkozen, moet vooraf ondervoorzitter geweest zijn. Enkel bij overmacht en/of geen kandidaten bij de ondervoorzitters kan een bestuurder rechtstreeks verkozen worden.

24. Er zijn 2 ondervoorzitters (1 Franstalig + 1 Nederlandstalig)

Werking
25. De rekeningen worden bijgehouden door de penningmeester en jaarlijks afgesloten en aan de jaarlijkse algemene vergadering voorgelegd. Op de algemene vergadering brengt de raad van bestuur een verslag van de volledige verrichtingen van het afgelopen jaar.

26. De algemene vergadering neemt kennis van de verslagen van de raad van bestuur betreffende de activiteiten, de werking en de financiële situatie van de vereniging. Zij keurt in het bijzonder de rekeningen en de begrotingen van de vereniging goed. Zij geeft ontlasting aan de raad van bestuur. Het maatschappelijk jaar loopt van 1 januari tot 31 december.

27. De duur van de vereniging is onbeperkt. Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de algemene vergadering vermeld worden. De buitengewone algemene vergadering die de ontbinding van de vereniging uitgesproken heeft, zal over de beschikking van de fondsen beslissen. De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging met een belangenloze of gelijkaardige doelstelling.

Opgemaakt te Leopoldsburg, 15 maart 2005
Gewijzigd te Brussel, op 15 januari 2007.
Gewijzigd te Leuven, op 24 juni 2008